مرکز جامع علمی کاربردی قوه قضاییه استان خراسان رضوی

دانشجویان کارشناسی حقوق قضایی - گرایش حقوق ثبتی

نمونه سؤالات تجارت 4 (ورشکستگی) قسمت دوم - استاد مجید عبداللهی

 

نمونه سؤالات تجارت 4 (ورشکستگی) قسمت دوم

1-             مفهوم منع مداخله را توضیح دهید؟

2-             ماهیت حقوقی منع مداخله را توضیح دهید؟

3-             قاعده منع مداخله را توضیح دهید؟

4-             دو مورد از مواردی که مشمول قاعده منع مداخله نمی شود را بیان نمایید؟

5-             دو مورد از آثار منع مداخله را ذکر نمایید؟

6-             در مورد دعوای ثالث علیه تاجر ورشکسته بعد از تاریخ حکم ورشکستگی چه قاعده ای در قانون تجارت وضع شده است؟

7-             مفهوم حال شدن دیون ورشکسته را توضیح دهید؟

8-             مبنا وعلت حال شدن دیون ورشکسته را توضیح دهید؟

9-             کدام دیون ورشکسته حال می شوند؟

10-        علت منع پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دیون ورشکسته جه می باشد؟

11-        وضعیت حقوقی معاملات تاجر ورشکسته را در قبل از تاریخ توقف بیان نمایید؟

12-        وضعیت حقوقی معاملات تاجر ورشکسته را در بعد از تاریخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی بیان نمایید؟

13-        وضعیت حقوقی معاملات تاجر ورشکسته را بعد از صدور حکم ورشکستگی بیان نمایید؟

14-        چه معاملاتی قبل از تاریخ توقف تاجر قابل فسخ است؟

15-        چه معاملاتی قبل از تاریخ توقف تاجر باطل است؟

16-        اثر فسخ معامله تاجر قبل از توقف را بیان دارید؟

17-        اثر بطلان معامله تاجر قبل از توقف را بیان دارید؟

18-        دوران مشکوک تاجر ورشکسته چه زمانی را می گویند؟

19-        دو مورد از  اعمالی را که در دوران مشکوک تاجر ورشکسته باطل می باشد با توجه به ماده 423 ق.ت بیان نمایید؟

20-        نتیجه بطلان معاملات دوران مشکوک چه می باشد؟

21-        نتیجه ابطال معاملات تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی چه می باشد؟

22-        حالات مختلف ورشکستگی به تقصیر را نام ببرید؟

23-        حالت اجباری (قطعی) در ورشکستگی به تقصیر را توضیح دهید؟

24-        دو مورد از موارد اجباری ماده 541 ق.ت را ذکر نمایید؟

25-        تشخیص فوق العاده بودن مخارج شخصی و خانوادگی تاجر به نسبت درآمد با کدام مرجع است؟

26-        در چه معاملاتی از سوی تاجراست که در صورتی محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف آن معاملاتی کرده باشد او را ورشکسته به تقصیر می کند؟

27-        مواردی که  چنانچه تاجر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود آنها را انجام دهد او را ورشکسته به تقصیر می نماید را بیان نمایید؟

28-        در صورتی که تاجر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد دادگاه او را به چه نوع ورشکستگی محکوم می نماید؟چرا؟

29-        موارد حالت اختیاری در صدور حکم ورشکستگی به تقصیر را ذکر نمایید؟

30-        چنانچه دادگاه ملاحظه نماید که تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد چه نوع ورشکستگی را می تواند صادر نماید؟

31-        اگر عملیات تجاری تاجر متوقف شده و مطابق ماده 413 قانون تجارت رفتار نکرده باشد دادگاه او را به چه نوع ورشکستگی محکوم می نماید؟

32-        وظایف تاجر مطابق ماده 413 قانون تجارت را بیان نمایید؟

33-        منظور از توقف عملیات تاجر در ماده 413 قانون تجارت را توضیح دهید؟

34-         در صورتی که تاجر دفتر نداشته باشد یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده ممکن است به چه نوع ورشکستگی محکوم شود؟

35-        در صورت دارایی ،وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد ( مشروط بر اینکه در این موارد تقلبی نکرده باشد) ممکن است به چه نوع ورشکستگی محکوم شود؟

36-        مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر را ذکر نمایید؟

37-        ورشکستگی به تقلب را تعریف نمایید؟

38-        دو مورد از موارد اعلام ورشکستگی به تقلب را نام ببرید؟

39-        منظور از دفاتر چه نوع دفاتری است که در صورت مفقود کردن آنها حکم به ورشکستگی به تقلب صادر خواهد شد؟

40-        چرا مفقود نمودن دفاتر تجاری در صدور ورشکستگی به تقلب اهمیت دارد؟

41-        آیا نگهداری دفاتر غیر واقعی ویا مخفی نمودن دفاتر موجب صدور حکم ورشکستگی به تقلب است یا خیر ؟ چرا؟

42-        چرا مخفی کردن قسمتی از دارایی تاجر بوسیله تاجرسبب ورشکستگی به تقلب می شود؟

43-        درمخفی کردن قسمتی از دارایی تاجر بوسیله تاجر نظر قانونگذار به چه نوع دارایی است؟

44-        منظور از اخفاء دارایی‌ چیست‌؟

45-        منظور از مواضعه‌ در مادة‌ 549 قانون‌ تجارت‌ را ذکر نمایید؟

46-        منظور ازافزایش متقلبانه بدهی بوسیله تاجر در ورشکستگی به تقلب را توضیح دهید؟

47-        هدف قانونگذار از ذکربند مربوط به افزایش متقلبانه بدهی بوسیله تاجر در ورشکستگی به تقلب راذکر نمایید؟

48-        دو مورد از موارد مربوط به افزایش متقلبانه بدهی بوسیله تاجر در ورشکستگی به تقلب را بیان نمایید؟

49-        چه افراد می توانند تقاضای تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیررا نمایند ؟

50-        اگر تعقیب از طرف مدیر تصفیه بنام بستانکاران باشد مسئولیت پرداخت هزینه دادرسی چگونه است؟

51-        اگر تعقیب از طرف مدیر تصفیه بنام طلبکاران باشد مسئولیت پرداخت هزینه دادرسی چگونه است؟

52-        اگر تعقیب از طرف مدیر تصفیه بنام دادستان باشد مسئولیت پرداخت هزینه دادرسی چگونه است؟

53-        محرومیتهایی در قوانین مختلف برای ورشکسته عادی و به تقصیر در نظر گرفته شده است را ذکر نمایید؟

54-        در ورشکستگی به تقلب چه نوع محرومیتهایی در نظر گرفته می شود؟

55-        دو مورد از مصادیق محرومیتهای اجتماعی در ماده 62 مکرر قانون مجازاتهای اسلامی را ذکر نمایید؟

56-        اشخاص ثالثی که ممکن است در ورشکستگی به تقلب مجازات شوند را نام ببرید؟

57-        همدست و شریک جرم در چه نوع ورشکستگی مجازات می گردد؟

58-        مجازات شریک جرم در ورشکستگی به تقلب را ذکر نمایید؟

59-        مجازات مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته را ذکر نمایید؟

60-        شرایط مسئولیت مدیران شرکت سهامی را در ورشکستگی ذکر نمایید؟

61-        جرائم موضوع ماده 551 قانون تجارت را بیان نمایید؟

62-        منظور از التزام در ماده 467 قانون تجارت را توضیح دهید؟

63-        جرائم موضوع ماده 552 قانون تجارت را بیان نمایید؟

64-        جرائم موضوع ماده 553 قانون تجارت را بیان نمایید؟

65-        تکلیف دادگاه بموجب ماده 554 قانون تجارت را ذکر نمایید؟

66-        تصفیه ورشکستگی را تعریف نمایید؟

67-        ارکانهای تصفیه در قانون تجارت را نام ببرید؟

68-        دو مورد ازصلاحیتهای دادگاه را ذکر نمایید؟

69-        دو مورد از وظایف و اختیارات دادستان را ذکر نمایید؟

70-        نحوۀ انتصاب مدیر تصفیه را ذکر نمایید؟

71-        مرجع رسیدگی به شکایت از عملیات مدیر تصفیه را بیان نمایید؟

72-        مرجع رسیدگی به شکایت از تصمیمات عضو ناظررا ذکر نمایید؟

73-        دو مورد از صلاحیت های مدیر تصفیه را ذکر نماید؟

74-        عضو ناظر چه کسی است؟

75-        دو مورد از موارد صلاحیتهای عضو ناظردر برابر مقامات قضایی را ذکر نمایید؟

76-        دو مورد از موارد صلاحیتهای عضو ناظردر برابر مدیر تصفیه را ذکر نمایید؟

77-        دو مورد از موارد صلاحیتهای عضو ناظردر برابر طلبکاران را ذکر نمایید؟

78-        دو مورد از موارد صلاحیتهای عضو ناظردر برابر ورشکسته را ذکر نمایید؟

79-        دو مورد از موارد صلاحیتهای عضو ناظردر برابر اشخاص ثالث را ذکر نمایید؟

80-        ارکان تصفیه در قانون ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی را نام ببرید.؟

81-        ساختار تشکیلاتی اداره تصفیه وامور ورشکستگی  را بیان نمایید؟

82-        ساختار مالی اداره تصفیه امور ورشکستگی را نام ببرید؟

83-        صندوق الف را در اداره تصفیه امور ورشکستگی توضیح دهید؟

84-        درآمد صندوق "ب" از چه مواردی است؟

85-        اقدامات اولیه تصفیه را ذکر نمایید؟

86-        تعیین دارایی تاجر ورشکسته چگونه انجام می شود؟

87-        مفهوم قرارداد ارفاقی را بیان نمایید؟

88-        شرایط انعقاد و لازم الاجرا بودن قرارداد ارفاقی را بیان نمایید؟

89-        زوال قرارداد ارفاقی در چه مواردی است؟                                                                                               

90-        موارد ابطال قرارداد ارفاقی را ذکر نمایید؟

91-        طبقه بندی طلبکاران با توجه به حق تقدم را ذکر نمایید؟

92-        تصفیه عادی را توضیح دهید؟

93-        تصفیه اختصاری را توضیح دهید؟

94-        مهلت ختم ورشکستگی را بیان نمایید؟

95-        انواع اعاده اعتبار ورشکسته را نام ببرید؟

96-        اعاده اعتبار حقی را توضیح دهید؟

97-        موارد اعاده اعتبار قانونی را بیان نمایید؟

98-        - زمان اعاده اعتبار قانونی را ذکر نمایید؟

 

  
نویسنده : مرکز جامع علمی کاربردی قوه قضاییه استان خراسان رضوی ; ساعت ٢:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۱۸
تگ ها :

کلمات مترادف - متون تخصصی حقوقی 2 - استاد جعفری یگانه

 SOCIETY , community, public

People 

 HEATHEN, gentile, infidel, infidelic, pagan, profane

Ethnic 

 SOURCE, derivation, fountain, inception, provenance, provenience, root, well, wellspring, whence

Origin 

 Family

Race 

 appanage, birthright, perquisite, prerogative

Privilege 

 single, distinct, sole; of a particular person; unique, special, characteristic 

Individual

 part, organ, appendage 

Member

 country; people of a certain country or nationality 

Nation 

 defense, shelter, safety; act of safeguarding, act of defending 

Protection 

 jurisprudence; legal profession; custom, principle, convention 

Law  

  having a right to something 

Entitled

  Heed , Regard

Observance

  Tenet , Root 

Principle

  invention

Creation

  promise, assure 

Guarantee 

  PLEASANT, agreeable, good, grateful, gratifying, nice, pleasing, pleasurable, pleasureful

Favourable

  To be Forced in

To be Obliged

  character, disposition, identity 

Personality

  resuscitation, act of bringing back to life; renewal

Revival

  capable, fit, suitably skilled, well qualified 

Competent 

  UNITY, unification, coherence, cohesion, togetherness, solidarity

Integrity

  foundation, permanent organization

Establishment

  assurance

Insurance

  plan, design

Scheme

  respected position, nobility , PRESTIGE

Dignity

  dwelling place, abode

Residence

  incorruptible, impossible to violate

Inviolable

  authorized, allowed

Permitted

  formal investigation; brutal questioning, prolonged interrogation; judicial investigation, inquiry

Inquisition

  not allowed, banned, prohibited 

Forbidden

  oppress, torment, maltreat; harass, hound, bother 

Persecute

  Ownership

Possession

  wounding; detrimental, damaging, harmful

Injurious

  laws, statutes 

Legislation

  official examination, review 

Inspection

  Nonage , smaller group

minority

  breach, break, contravene, infract, offend, transgress

infringe

  Follow , continue, carry on

Pursue

  illegal act, felony; sin , OFFENCE, unlawful act , misdemeanor , wrong; Law tort

Crime

  Guilty , Offender , criminal, lawbreaker , Felon , sinner

Wrongdoer

  institution of legal proceedings , filing of a legal action

Prosecution

  assumption, supposition Accused  one who has been charged with a crime, one who has been blamed 

Presumption

  not guilty , pure , free from sin or wrongdoing

Innocent

  Proof , Reason , something which proves or disproves 

Evidence

  
نویسنده : مرکز جامع علمی کاربردی قوه قضاییه استان خراسان رضوی ; ساعت ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۱٥
تگ ها : جزوه درسی

قابل توجه دانشجویان در خصوص دروس قواعد فقه2، آیین دادرسی کیفری و ادله اثبات دعوی

دانشجویانی که تمایل به انتخاب دروس قواعد فقه 2  ، ادله اثبات دعوی ، آیین دادرسی کیفری می باشند هرچه سریعتر به آموزش سرکار خانم مودی یا حمیدی مراجعه نمایند تا در صورت رسیدن به حد نصاب تشکیل کلاس ، برای ترم آینده ارائه گردد.

  
نویسنده : مرکز جامع علمی کاربردی قوه قضاییه استان خراسان رضوی ; ساعت ۸:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۱٧
تگ ها : خبر ، آموزش

آیین دادرسی کیفری-استاد ایزدپناه-نمودار تشکیلات دادسرا

نمودار تشکیلات دادسرا

نظارت بر امور قضایی و اداری دادسرا

دادستان

دادستان عمومی

یک نفر معاون اول ( به لحاظ کثرت کار و سهولت امور ، معاونین متعددی دارد)

معاون دادستان

به پرونده های مهم رسیدگی می کند

بازپرس

به پرونده های کم اهمیت رسیدگی و اظهار نظر می کند

دادیاران تحقیق

به پرونده هایی که از شعبات بازپرسی پس از صدور قرار واصل می شود و اظهارنظر و در صورت لزوم کیفرخواست صادرمی کند

دادیاران اظهار نظر

به پرونده هایی که حکم از دادگاههای عمومی و انقلاب صادرو به مرحله قطعیت می رسد ، احکام این گونه پرونده ها را اجرا می نماید

دادیاراجرای احکام کیفری

رسیدگی به پرونده محجورین و تقاضای نصب قیم و امثال آن بر طبق قانون امور حسبی

دادیار اداره سرپرستی

رسیدگی به تقاضای زندانیان و نظارت در نحوه اجرای احکام

دادیار ناظر زندان

حضور او در محکمه و دفاع از کیفر خواست و انجام سایر اقدامات قانونی

دادیار ناظر محکمه

پرونده های رسیده از پاسگاه را بین بازپرس و دادیاران با توجه به صلاحیت رسیدگی قانونی تقسیم می نماید.

دادیار ارجاع

 

  
نویسنده : مرکز جامع علمی کاربردی قوه قضاییه استان خراسان رضوی ; ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸

آیین دادرسی کیفری - استاد ایزدپناه - احاله

احاله

در بعضی مواقع برای تسریع رسیدگی با حفظ نظم و امنیت اجتماعی ممکن است بر خلاف صلاحیت محلی رسیدگی به جرمی از دادگاه محل وقوع جرم «با رعایت صلاحیت ذاتی» به دادگاه هم عرض آن محل دیگر محول شود ، این اقدام را که بر اساس قانون باید انجام شود «احاله» می گویند . دادگاه اخیر هر چند که صلاحیت رسیدگی به موضوع «به علت عدم صلاحیت محلی» را ندارد ولی به حکم قانون دارای صلاحیت می شود.

 

موارد احاله

چون احاله دعوی جزایی خلاف قاعده صلاحیت است بنابراین بایستی موارد آن صریحا در قانون ذکر شده باشد و  خارج از موارد مصرح نباید اعمال گردد.

به موجب حکم ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری موارد احاله را چنین بیان کرده است :

الف ) بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند در حالی که در قانون آیین دادرسی کیفری سابق علاوه بر متهمین شهود هم مورد نظر قرار گرفته بودند بنابراین ماده 63 فقط ناظر به متهمین پرونده است و شهود و شکات پرونده را شامل نمی شود.

ب ) محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید . به نظر می رسد که در اینجا منظور از نزدیک بودن فقط بعد مسافت نیست ، چون ممکن است که فاصله محل وقوع جرم و دادگاه غیر صالح از طریق جاده کوهستانی صعب العبور با فاصله زمانی بیشتر تا دادگاه صالح باشد ، بنابراین کیفیت و مسیر و طریق رسیدن بهتر مورد نظر است نه بعد مسافت.

ماده 64 قانون مذکور حکمی دیگر را بیان کرده و می گوید علاوه بر موارد مذکور به منظور حفظ نظم و امنیت ، هر گاه رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد پس از موافقت دیوانعالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد. در اینجا تشخیص مرجع قضایی دیگر را قانونگذار مشخص نکرده و بر خلاف آنچه که در ماده 62 این قانون به صورت شفاف آمده دارای ابهام است.

مرجع رسیدگی به درخواست احاله

ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین مقرر داشته : « در امور کیفری احاله پرونده از حوزه ای به حوزه ی دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبدا و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوانعالی کشور صورت می گیرد».

اشکال این ماده در این است که قانونگذار برای دادگاه رسیدگی کننده جایگاهی در نظر نگرفته است ، به این معنی که در وقت رسیدگی متوجه می شود که پرونده او بدون اینکه در جریان امر باشد طبق دستور رئیس حوزه قضایی به مرجع دیگری ارسال شده ، به نظر می رسد که چنانچه این اقدام با هماهنگی و اطلاع شعبه رسیدگی کننده باشد شایسته تر باشد.

 

 

  
نویسنده : مرکز جامع علمی کاربردی قوه قضاییه استان خراسان رضوی ; ساعت ۱:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸

مراسم زیارت عاشورا 21 و 22 آذرماه

به مناسبت ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (علیه السلام) ، روزهای یک شنبه و دوشنبه (21و 22 آذر ماه )ساعت 13:30 مراسم پر فیض زیارت عاشورا درنمازخانه دانشگاه ، ساختمان شماره دو اول بلوار کوثر برگزار می گردد.

حضور با شکوه شما عزیزان مغتنم خواهد بود .

  
نویسنده : مرکز جامع علمی کاربردی قوه قضاییه استان خراسان رضوی ; ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/٢٠
تگ ها : خبر

ابراز همدردی با جناب آقای مالوف

دوست گرامی جناب آقای مالوف

درگذشت پدر همسر گرامیتان مرحوم

( جناب آقای ابراهیم محمد علی نژاد )

را به شما و خانواده محترمتان وباز ماندگان آن مرحوم  تسلیت عرض می نماییم. ما را در غم خود شریک بدانید

دوستان شما در دانشگاه جامع علمی کاربردی قوه قضاییه مشهد

  
نویسنده : مرکز جامع علمی کاربردی قوه قضاییه استان خراسان رضوی ; ساعت ٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/٩

طرح زوج آسمانی - زوجهای با مهریه 14 سکه از هدایایی برخوردار خواهند شد

www.14Seke.ir

طرح زوج آسمانی قصد دارد تا به کمک شما جوانان عزیز و با همکاری ارگان­های مختلف دولتی و غیر دولتی در زمینه مهریه، تحولی عظیم و اساسی به پا کند .این روزها مهریه برای جوانان در آستانه ازدواج، سدی محکم ونفوذ ناپذیر؛ دیواری فولادین، که کمتر جوانی می­تواند از آن عبور کند، شده است به علاوه این که، بعد از گذر از آن، هیچ ضمانتی برای دخترانی که به مهریه­ی سرسام آورشان دل خوش کرده اند، نیست. آمار طلاقهایی که در دادگاه­های خانواده به وقوع می­پیوندد، این فاجعه را آشکارا نشان می­دهد.

 
طرح زوج آسمانی به دنبال این است که باهمراهی مردم عزیز و دوستدار اهل بیت علیهم السلام، ازدواج را به جایگاه واقعی خویش برگرداند برای همین دست یاری به طرف شما زوج عزیز با مهریه 14 سکه یا پایین تر و یا شما جوان در آستانه ازدواج که این میزان مهریه را قبول دارید دراز می کنیم و می­خواهیم تا با ثبت نام آسمانی خود در این سایت، ما را به این هدف مقدس، یک پله نزدیک­تر کنید.
 

 

اهداف

 
الگو سازی برای جوانان در آستانه ازدواج
معرفی زوج های جوان و به طور خاص زنان نمونه، با مهریه ای بر اساس دستورات دین مبین اسلام
بازگشت مهریه به جایگاه واقعی خویش (غلبه جنبه معنوی ازدواج بر جنبه مادی)
جمع آوری اطلاعات صحیح جهت ارائه گزارش به عموم جامعه

 

 

  
نویسنده : مرکز جامع علمی کاربردی قوه قضاییه استان خراسان رضوی ; ساعت ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٩/٩
تگ ها : خبر

نتایج قرعه کشی مرحله دوم سفر فرهنگی زیارتی سوریه

نتایج قرعه کشی مرحله دوم سفر فرهنگی زیارتی سوریه

 

دکتر جلیل دارا افزود قرعه کشی روز چهارشنبه همزمان با عید سعید قربان در جوار حرم مطهر حضرت زینب (س) به صورت اینترنتی انجام شد.
این برنامه با حضور نمایندگان برخی دانشگاهها، نماینده وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد برگزار و به لزوم افزایش فضای معنوی و زیارتی در مراکز آموزش عالی تاکید گردید.
دکتر دارا گفت: در مرحلۀ دوم ثبت نام که از 11 آبان لغایت 25 آبان ادامه داشت تعداد 40 هزار نفراز دانشگاهیان به همراه خانواده برای سفر سوریه و سوریه - لبنان ثبت نام نمودند.
ایشان اضافه کرد: تعداد 6 هزار نفر در قرعه کشی انتخاب، که اسامی منتخبین روز شنبه از طریق همین سامانه و همچنین ارسال پیامک اعلام می گردد.
در این مرحله دانشگاهیان از 7 ایستگاه پروازی و در فاصله زمانی نیمه دوم آذر ماه لغایت اواخر خرداد ماه سال 90 اعزام خواهند شد.

 

  
نویسنده : مرکز جامع علمی کاربردی قوه قضاییه استان خراسان رضوی ; ساعت ۳:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/٢
تگ ها : خبر

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ترم 2 که در اصول فقه 2 را با آقای نمازی دارند

کلاس فوق در ساختمان شماره 2 اول کوثر تشکیل خواهد شد

  
نویسنده : مرکز جامع علمی کاربردی قوه قضاییه استان خراسان رضوی ; ساعت ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/۱
تگ ها : خبر

← صفحه بعد