مرکز جامع علمی کاربردی قوه قضاییه استان خراسان رضوی

دانشجویان کارشناسی حقوق قضایی - گرایش حقوق ثبتی

نمونه سؤالات تجارت 4 (ورشکستگی) قسمت دوم - استاد مجید عبداللهی

 

نمونه سؤالات تجارت 4 (ورشکستگی) قسمت دوم

1-             مفهوم منع مداخله را توضیح دهید؟

2-             ماهیت حقوقی منع مداخله را توضیح دهید؟

3-             قاعده منع مداخله را توضیح دهید؟

4-             دو مورد از مواردی که مشمول قاعده منع مداخله نمی شود را بیان نمایید؟

5-             دو مورد از آثار منع مداخله را ذکر نمایید؟

6-             در مورد دعوای ثالث علیه تاجر ورشکسته بعد از تاریخ حکم ورشکستگی چه قاعده ای در قانون تجارت وضع شده است؟

7-             مفهوم حال شدن دیون ورشکسته را توضیح دهید؟

8-             مبنا وعلت حال شدن دیون ورشکسته را توضیح دهید؟

9-             کدام دیون ورشکسته حال می شوند؟

10-        علت منع پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دیون ورشکسته جه می باشد؟

11-        وضعیت حقوقی معاملات تاجر ورشکسته را در قبل از تاریخ توقف بیان نمایید؟

12-        وضعیت حقوقی معاملات تاجر ورشکسته را در بعد از تاریخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی بیان نمایید؟

13-        وضعیت حقوقی معاملات تاجر ورشکسته را بعد از صدور حکم ورشکستگی بیان نمایید؟

14-        چه معاملاتی قبل از تاریخ توقف تاجر قابل فسخ است؟

15-        چه معاملاتی قبل از تاریخ توقف تاجر باطل است؟

16-        اثر فسخ معامله تاجر قبل از توقف را بیان دارید؟

17-        اثر بطلان معامله تاجر قبل از توقف را بیان دارید؟

18-        دوران مشکوک تاجر ورشکسته چه زمانی را می گویند؟

19-        دو مورد از  اعمالی را که در دوران مشکوک تاجر ورشکسته باطل می باشد با توجه به ماده 423 ق.ت بیان نمایید؟

20-        نتیجه بطلان معاملات دوران مشکوک چه می باشد؟

21-        نتیجه ابطال معاملات تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی چه می باشد؟

22-        حالات مختلف ورشکستگی به تقصیر را نام ببرید؟

23-        حالت اجباری (قطعی) در ورشکستگی به تقصیر را توضیح دهید؟

24-        دو مورد از موارد اجباری ماده 541 ق.ت را ذکر نمایید؟

25-        تشخیص فوق العاده بودن مخارج شخصی و خانوادگی تاجر به نسبت درآمد با کدام مرجع است؟

26-        در چه معاملاتی از سوی تاجراست که در صورتی محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف آن معاملاتی کرده باشد او را ورشکسته به تقصیر می کند؟

27-        مواردی که  چنانچه تاجر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود آنها را انجام دهد او را ورشکسته به تقصیر می نماید را بیان نمایید؟

28-        در صورتی که تاجر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد دادگاه او را به چه نوع ورشکستگی محکوم می نماید؟چرا؟

29-        موارد حالت اختیاری در صدور حکم ورشکستگی به تقصیر را ذکر نمایید؟

30-        چنانچه دادگاه ملاحظه نماید که تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد چه نوع ورشکستگی را می تواند صادر نماید؟

31-        اگر عملیات تجاری تاجر متوقف شده و مطابق ماده 413 قانون تجارت رفتار نکرده باشد دادگاه او را به چه نوع ورشکستگی محکوم می نماید؟

32-        وظایف تاجر مطابق ماده 413 قانون تجارت را بیان نمایید؟

33-        منظور از توقف عملیات تاجر در ماده 413 قانون تجارت را توضیح دهید؟

34-         در صورتی که تاجر دفتر نداشته باشد یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده ممکن است به چه نوع ورشکستگی محکوم شود؟

35-        در صورت دارایی ،وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد ( مشروط بر اینکه در این موارد تقلبی نکرده باشد) ممکن است به چه نوع ورشکستگی محکوم شود؟

36-        مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر را ذکر نمایید؟

37-        ورشکستگی به تقلب را تعریف نمایید؟

38-        دو مورد از موارد اعلام ورشکستگی به تقلب را نام ببرید؟

39-        منظور از دفاتر چه نوع دفاتری است که در صورت مفقود کردن آنها حکم به ورشکستگی به تقلب صادر خواهد شد؟

40-        چرا مفقود نمودن دفاتر تجاری در صدور ورشکستگی به تقلب اهمیت دارد؟

41-        آیا نگهداری دفاتر غیر واقعی ویا مخفی نمودن دفاتر موجب صدور حکم ورشکستگی به تقلب است یا خیر ؟ چرا؟

42-        چرا مخفی کردن قسمتی از دارایی تاجر بوسیله تاجرسبب ورشکستگی به تقلب می شود؟

43-        درمخفی کردن قسمتی از دارایی تاجر بوسیله تاجر نظر قانونگذار به چه نوع دارایی است؟

44-        منظور از اخفاء دارایی‌ چیست‌؟

45-        منظور از مواضعه‌ در مادة‌ 549 قانون‌ تجارت‌ را ذکر نمایید؟

46-        منظور ازافزایش متقلبانه بدهی بوسیله تاجر در ورشکستگی به تقلب را توضیح دهید؟

47-        هدف قانونگذار از ذکربند مربوط به افزایش متقلبانه بدهی بوسیله تاجر در ورشکستگی به تقلب راذکر نمایید؟

48-        دو مورد از موارد مربوط به افزایش متقلبانه بدهی بوسیله تاجر در ورشکستگی به تقلب را بیان نمایید؟

49-        چه افراد می توانند تقاضای تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیررا نمایند ؟

50-        اگر تعقیب از طرف مدیر تصفیه بنام بستانکاران باشد مسئولیت پرداخت هزینه دادرسی چگونه است؟

51-        اگر تعقیب از طرف مدیر تصفیه بنام طلبکاران باشد مسئولیت پرداخت هزینه دادرسی چگونه است؟

52-        اگر تعقیب از طرف مدیر تصفیه بنام دادستان باشد مسئولیت پرداخت هزینه دادرسی چگونه است؟

53-        محرومیتهایی در قوانین مختلف برای ورشکسته عادی و به تقصیر در نظر گرفته شده است را ذکر نمایید؟

54-        در ورشکستگی به تقلب چه نوع محرومیتهایی در نظر گرفته می شود؟

55-        دو مورد از مصادیق محرومیتهای اجتماعی در ماده 62 مکرر قانون مجازاتهای اسلامی را ذکر نمایید؟

56-        اشخاص ثالثی که ممکن است در ورشکستگی به تقلب مجازات شوند را نام ببرید؟

57-        همدست و شریک جرم در چه نوع ورشکستگی مجازات می گردد؟

58-        مجازات شریک جرم در ورشکستگی به تقلب را ذکر نمایید؟

59-        مجازات مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته را ذکر نمایید؟

60-        شرایط مسئولیت مدیران شرکت سهامی را در ورشکستگی ذکر نمایید؟

61-        جرائم موضوع ماده 551 قانون تجارت را بیان نمایید؟

62-        منظور از التزام در ماده 467 قانون تجارت را توضیح دهید؟

63-        جرائم موضوع ماده 552 قانون تجارت را بیان نمایید؟

64-        جرائم موضوع ماده 553 قانون تجارت را بیان نمایید؟

65-        تکلیف دادگاه بموجب ماده 554 قانون تجارت را ذکر نمایید؟

66-        تصفیه ورشکستگی را تعریف نمایید؟

67-        ارکانهای تصفیه در قانون تجارت را نام ببرید؟

68-        دو مورد ازصلاحیتهای دادگاه را ذکر نمایید؟

69-        دو مورد از وظایف و اختیارات دادستان را ذکر نمایید؟

70-        نحوۀ انتصاب مدیر تصفیه را ذکر نمایید؟

71-        مرجع رسیدگی به شکایت از عملیات مدیر تصفیه را بیان نمایید؟

72-        مرجع رسیدگی به شکایت از تصمیمات عضو ناظررا ذکر نمایید؟

73-        دو مورد از صلاحیت های مدیر تصفیه را ذکر نماید؟

74-        عضو ناظر چه کسی است؟

75-        دو مورد از موارد صلاحیتهای عضو ناظردر برابر مقامات قضایی را ذکر نمایید؟

76-        دو مورد از موارد صلاحیتهای عضو ناظردر برابر مدیر تصفیه را ذکر نمایید؟

77-        دو مورد از موارد صلاحیتهای عضو ناظردر برابر طلبکاران را ذکر نمایید؟

78-        دو مورد از موارد صلاحیتهای عضو ناظردر برابر ورشکسته را ذکر نمایید؟

79-        دو مورد از موارد صلاحیتهای عضو ناظردر برابر اشخاص ثالث را ذکر نمایید؟

80-        ارکان تصفیه در قانون ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی را نام ببرید.؟

81-        ساختار تشکیلاتی اداره تصفیه وامور ورشکستگی  را بیان نمایید؟

82-        ساختار مالی اداره تصفیه امور ورشکستگی را نام ببرید؟

83-        صندوق الف را در اداره تصفیه امور ورشکستگی توضیح دهید؟

84-        درآمد صندوق "ب" از چه مواردی است؟

85-        اقدامات اولیه تصفیه را ذکر نمایید؟

86-        تعیین دارایی تاجر ورشکسته چگونه انجام می شود؟

87-        مفهوم قرارداد ارفاقی را بیان نمایید؟

88-        شرایط انعقاد و لازم الاجرا بودن قرارداد ارفاقی را بیان نمایید؟

89-        زوال قرارداد ارفاقی در چه مواردی است؟                                                                                               

90-        موارد ابطال قرارداد ارفاقی را ذکر نمایید؟

91-        طبقه بندی طلبکاران با توجه به حق تقدم را ذکر نمایید؟

92-        تصفیه عادی را توضیح دهید؟

93-        تصفیه اختصاری را توضیح دهید؟

94-        مهلت ختم ورشکستگی را بیان نمایید؟

95-        انواع اعاده اعتبار ورشکسته را نام ببرید؟

96-        اعاده اعتبار حقی را توضیح دهید؟

97-        موارد اعاده اعتبار قانونی را بیان نمایید؟

98-        - زمان اعاده اعتبار قانونی را ذکر نمایید؟

 

  
نویسنده : مرکز جامع علمی کاربردی قوه قضاییه استان خراسان رضوی ; ساعت ٢:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۱۸
تگ ها :

کلمات مترادف - متون تخصصی حقوقی 2 - استاد جعفری یگانه

 SOCIETY , community, public

People 

 HEATHEN, gentile, infidel, infidelic, pagan, profane

Ethnic 

 SOURCE, derivation, fountain, inception, provenance, provenience, root, well, wellspring, whence

Origin 

 Family

Race 

 appanage, birthright, perquisite, prerogative

Privilege 

 single, distinct, sole; of a particular person; unique, special, characteristic 

Individual

 part, organ, appendage 

Member

 country; people of a certain country or nationality 

Nation 

 defense, shelter, safety; act of safeguarding, act of defending 

Protection 

 jurisprudence; legal profession; custom, principle, convention 

Law  

  having a right to something 

Entitled

  Heed , Regard

Observance

  Tenet , Root 

Principle

  invention

Creation

  promise, assure 

Guarantee 

  PLEASANT, agreeable, good, grateful, gratifying, nice, pleasing, pleasurable, pleasureful

Favourable

  To be Forced in

To be Obliged

  character, disposition, identity 

Personality

  resuscitation, act of bringing back to life; renewal

Revival

  capable, fit, suitably skilled, well qualified 

Competent 

  UNITY, unification, coherence, cohesion, togetherness, solidarity

Integrity

  foundation, permanent organization

Establishment

  assurance

Insurance

  plan, design

Scheme

  respected position, nobility , PRESTIGE

Dignity

  dwelling place, abode

Residence

  incorruptible, impossible to violate

Inviolable

  authorized, allowed

Permitted

  formal investigation; brutal questioning, prolonged interrogation; judicial investigation, inquiry

Inquisition

  not allowed, banned, prohibited 

Forbidden

  oppress, torment, maltreat; harass, hound, bother 

Persecute

  Ownership

Possession

  wounding; detrimental, damaging, harmful

Injurious

  laws, statutes 

Legislation

  official examination, review 

Inspection

  Nonage , smaller group

minority

  breach, break, contravene, infract, offend, transgress

infringe

  Follow , continue, carry on

Pursue

  illegal act, felony; sin , OFFENCE, unlawful act , misdemeanor , wrong; Law tort

Crime

  Guilty , Offender , criminal, lawbreaker , Felon , sinner

Wrongdoer

  institution of legal proceedings , filing of a legal action

Prosecution

  assumption, supposition Accused  one who has been charged with a crime, one who has been blamed 

Presumption

  not guilty , pure , free from sin or wrongdoing

Innocent

  Proof , Reason , something which proves or disproves 

Evidence

  
نویسنده : مرکز جامع علمی کاربردی قوه قضاییه استان خراسان رضوی ; ساعت ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۱٥
تگ ها : جزوه درسی