مرکز جامع علمی کاربردی قوه قضاییه استان خراسان رضوی

دانشجویان کارشناسی حقوق قضایی - گرایش حقوق ثبتی

آیین دادرسی کیفری-استاد ایزدپناه-نمودار تشکیلات دادسرا

نمودار تشکیلات دادسرا

نظارت بر امور قضایی و اداری دادسرا

دادستان

دادستان عمومی

یک نفر معاون اول ( به لحاظ کثرت کار و سهولت امور ، معاونین متعددی دارد)

معاون دادستان

به پرونده های مهم رسیدگی می کند

بازپرس

به پرونده های کم اهمیت رسیدگی و اظهار نظر می کند

دادیاران تحقیق

به پرونده هایی که از شعبات بازپرسی پس از صدور قرار واصل می شود و اظهارنظر و در صورت لزوم کیفرخواست صادرمی کند

دادیاران اظهار نظر

به پرونده هایی که حکم از دادگاههای عمومی و انقلاب صادرو به مرحله قطعیت می رسد ، احکام این گونه پرونده ها را اجرا می نماید

دادیاراجرای احکام کیفری

رسیدگی به پرونده محجورین و تقاضای نصب قیم و امثال آن بر طبق قانون امور حسبی

دادیار اداره سرپرستی

رسیدگی به تقاضای زندانیان و نظارت در نحوه اجرای احکام

دادیار ناظر زندان

حضور او در محکمه و دفاع از کیفر خواست و انجام سایر اقدامات قانونی

دادیار ناظر محکمه

پرونده های رسیده از پاسگاه را بین بازپرس و دادیاران با توجه به صلاحیت رسیدگی قانونی تقسیم می نماید.

دادیار ارجاع

 

  
نویسنده : مرکز جامع علمی کاربردی قوه قضاییه استان خراسان رضوی ; ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸